Passend werk bij re-integratie? Zo zit het!

Wie (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is heeft de verplichting om zich serieus in te spannen om weer aan het werk te gaan of om aan het werk te blijven. Dit geldt voor zowel mensen die nog een werkgever hebben als voor mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van de Ziektewet of WIA hebben. Wie re-integreert krijgt te maken met wet- en regelgeving. Hieruit vloeien rechten en plichten voort. Één van de thema’s die in de praktijk nog wel eens tot een flinke discussie kan leiden is het re-integreren in ‘passend werk’. Wat is dit nu precies, wat zegt de wet hierover en wat is belangrijk om te weten? Dat vertel ik je in deze blog.

Passend werk

Wie gaat re-integreren maar niet meer in staat is om zijn oude werk of taken op te pakken (dit noemen we het ‘eigen werk’, juristen spreken over ‘bedongen arbeid’) moet uitwijken naar passend werk. Passend werk is werk dat ondanks ziekte of beperking kan worden uitgevoerd en is vastgelegd in artikel 7:658a lid 4 BW. Onder passend werk wordt verstaan:

“Alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijk, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.”

Redelijkheid

Voor mensen in loondienst die re-integreren geldt dat er sprake moet zijn van taken en werkzaamheden die in redelijkheid kunnen worden opgedragen op basis van arbeidsverleden, opleidingsniveau, competenties en het salaris. Om over passend werk te spreken is het van belang dat de loonwaarde van het aangeboden passend werk minimaal 70% van het oorspronkelijke loon is. Hier mag van worden afgeweken als de werknemer akkoord is.

Werkgevers doen er goed aan om een tweede spoor traject op te starten als het niet mogelijk is om te re-integreren in ‘eigen werk’ en er weinig tot geen mogelijkheden zijn voor passend werk. Dit kan een loonsanctie van het UWV voorkomen. Het uiteindelijke doel is dat het werkvermogen van de persoon in kwestie wordt benut en dat verzuim of een beroep op de sociale zekerheid zoveel mogelijk wordt beperkt.

UWV

Voor mensen die vanwege hun arbeidsongeschiktheid een uitkering krijgen geldt dat het UWV bepaalt welk werk passend is. Dit kan in de loop van de tijd veranderen. Wat passend is hangt af van veel verschillende factoren en wordt bepaald op basis van een dossier of het oordeel van een arbeidsdeskundige. Dit laatste is vooral bij de WIA van toepassing.

Indien een werknemer na 104 weken ziekte wordt geweigerd voor de WIA en dus terugvalt op een WW-uitkering (35 minner) geldt Artikel 24 lid 4 WW. Hierin staat dat al het werk passend is. Verder mag de (indien fysiek mogelijk) reistijd ook meer dan twee uur per dag zijn.

Weigeren

Wie bij een werkgever re-integreert en passend werk weigert werkt niet actief mee aan zijn re-integratie. Dit kan tot gevolg hebben dat een werkgever een loonsanctie mag opleggen. In het ergste geval verliest een werknemer die het te bont maakt zelfs zijn ontslagbescherming. Werknemers die het niet eens zijn met de passende arbeid die hun werkgever aanbiedt kunnen voor €100 een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Hierbij wordt onder andere gekeken of de arbeid door de re-integrerende medewerker uitgevoerd kan worden.

Wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft en passend werk weigert kan door het UWV gekort worden op zijn of haar uitkering.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemende generalist op sneakers • Kennisdeler werk & inkomen/re-integratie/personeel & organisatie/WIA • @rechtblogNL (AI Legal Award 2019) • Libido sciendi • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao)

Vond je dit artikel interessant en wil je nieuwe blogs in je mailbox ontvangen? Abonneer je dan hieronder en ik houd je op de hoogte van actuele blogs. Geef ook aan over welke onderwerpen je nieuwe artikelen wil ontvangen. Klik hier voor de privacy verklaring.

WHITEPAPER WIA

Download mijn whitepaper over de wia waarin ik deze complexe wet uitleg. Ik besteed in begrijpelijke taal aandacht aan de WIA-keuring, uitkering en regelgeving.​