Alles wat je moet weten over de WIA

Waarschijnlijk ben je op deze blog terechtgekomen omdat je langdurig ziek bent en te maken krijgt met het UWV voor een WIA-keuring. In deze blog leg ik uit wat de WIA is, hoe het wordt beoordeeld en hoe het traject eruit ziet.

Aanleiding WIA

Bij ziekte moet je werkgever je maximaal 104 weken doorbetalen, deze periode van ziekte noemen we de wachttijd. Het UWV zal je uiterlijk vijftien weken voor het einde van de wachttijd informeren over de mogelijkheid om een WIA-aanvraag in te dienen. WIA staat voor Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen en is de opvolger van de WAO. Was je korter in dienst en ben je ziek uit dienst gegaan? Dan kom je in de Ziektewet en geldt ook dat je na 104 weken ziekte in aanmerking kan komen voor de WIA.

Keuring

Na de WIA aanvraag krijg je een uitnodiging voor een gesprek met een verzekeringsarts van het UWV. Tijdens dit gesprek staan je klachten centraal en beoordeelt de verzekeringsarts je mogelijkheden om te kunnen werken. Op basis van het gesprek, jouw ongemakken en de mogelijkheden vult hij/zij een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) in. De FML beslaat de volgende deelgebieden:

  • Persoonlijk functioneren
  • Sociaal functioneren
  • Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
  • Dynamisch handelen
  • Statische houdingen
  • Werktijden

Na het gesprek met de verzekeringsarts ontvang je een rapport met betrekking tot jouw functionele mogelijkheden. Klik hier voor een voorbeeld van de FML.

Let op: een verzekeringsarts is een basisarts met een aanvullende opleiding verzekeringsgeneeskunde. De verzekeringsarts is dus geen specialist. Het is belangrijk dat je je goed voorbereid op het gesprek en stukken meeneemt van behandelaren/specialisten.

Arbeidsdeskundige

Na het gesprek met de verzekeringsarts volgt een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige (AD). De AD is geen arts en heeft geen kennis van en inzage in je medische situatie/dossier en kan niets veranderen aan het besluit van de verzekeringsarts. De AD oordeelt enkel over de mate van arbeidsongeschiktheid die bepalend is voor toelating tot de WIA. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt berekend op basis van de verdiencapaciteit. Met andere woorden: wat kun je met je beperking(en) nog verdienen. Hiervoor gebruikt de arbeidsdeskundige CBBS, een systeem met duizenden functies en beschikbare vacatures die continu ge-update wordt. Hier rollen op basis van jouw FML drie functies uit met per functie ten minste drie mogelijke werkplekken en een realistisch uurloon.

De AD pakt uit deze drie functies het middelste loon en berekent het verschil met het loon dat je verdiende voordat je ziek werd. Dit verschil bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit arbeidsongeschiktheidspercentage geeft aan wat je nu niet meer kunt verdienen met werk maar zegt niets over de ernst van je ziekte.

Kun je nog 65% of meer van je oude loon verdienen op basis van de functies uit het CBBS? Dan word je geweigerd voor de WIA en kun je een WW-uitkering aanvragen. Kun je minder dan 65% van je oude loon verdienen? Dan word je toegelaten tot de WIA. Kun je 65% of meer van je oude loon verdienen, dan heb je geen recht op een WIA-uitkering en kom je in de WW. Belangrijk om te weten is dat niet je klachten en/of ziektebeeld centraal staan, maar wat je nog zou kunnen verdienen. Veel mensen gaan er vanuit dat hun medische omstandigheden centraal staan bij de WIA-aanvraag, dit is onjuist. Het gaat enkel en uitsluitend om de verdiencapaciteit!

Beslissing

Na het gesprek met de arbeidsdeskundige neemt UWV een beslissing. Deze krijg je op papier thuisgestuurd. Is de beslissing negatief? Dan moet je een WW-uitkering aanvragen en solliciteren. Is de beslissing positief dan ontvang je een WIA-uitkering (en zul je een werkcoach toegewezen krijgen).

De WIA is een parapluregeling met twee subregelingen: de WIA-WGA en WIA-IVA. Van de WIA-IVA is sprake als je 80%-100% arbeidsongeschikt bent en er geen duurzaam benutbare mogelijkheden (GBM) meer zijn. Bij de WIA-WGA is dit niet het geval en zijn er mogelijkheden (te verwachten). Er bestaan drie WIA-WGA uitkeringen: WGA-loongerelateerde uitkering, WGA-loonaanvullingsuitkering en WGA-vervolguitkering.

Uitkering

De WIA-uitkering wordt maandelijks, rond de 23e van de maand uitgekeerd. Is jouw werkgever eigenrisicodrager? Dan kan het zijn dat je werkgever de uitkering betaalt.

Re-integratie

UWV zal je na toelating tot de WIA een werkcoach aanbieden. Ook mag je op basis van een IRO een re-integratietraject bij een re-integratiebedrijf inkopen. Dit bedrijf kan je helpen om je ‘werkfit’ te maken en je begeleiden en bemiddelen naar een nieuwe werkplek.

Niet eens met het besluit

Ben je het niet eens met de beslissing van UWV? Dan kun je bezwaar maken. Maar houd er rekening mee dat deze procedure een tijd kan duren en dat je WW wel al loopt. Ben je het vervolgens ook niet eens met het bezwaarbesluit van UWV? Dan kun je in beroep bij de rechtbank. Weet je niet hoe je je bezwaar moet aanpakken? Laat je dan bijstaan door een ervaren jurist op het gebied van de sociale zekerheid.

No-riskpolis

Heb je een WIA-uitkering toegewezen gekregen? Dan mag je gebruik maken van een vangnetregeling die we de no-riskpolis noemen. Deze polis zorgt ervoor dat een werkgever bij ziekte wordt gecompenseerd voor de loonkosten. Met een no-riskpolis worden werkgevers financieel ontlast en dus aangemoedigd om mensen in dienst te nemen met een ziekteverleden zonder dat daar teveel risico tegenover staat. De no-riskpolis geldt voor vijf jaar en kan verlengd worden. Hij kan echter niet worden toegepast als je in de drie maanden voor de WIA een nieuw dienstverband hebt getekend.

Gesprek opnemen

Het gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige mag worden opgenomen voor eigen gebruik en als jij gespreksdeelnemer bent. Je mag dus niet zomaar een gesprek voor iemand anders opnemen. Wil je het gesprek opnemen? Laat dit dan weten aan de medewerker van het UWV, dit is wel zo netjes. UWV mag het opnemen van het gesprek niet weigeren!

Loonkostenvoordeel

Werkgevers die een WIA-uitkeringsgerechtigde in dienst nemen kunnen sinds 1 januari 2018 een verzoek bij de Belastingdienst indienen voor loonkostenvoordeel. Jij moet als werknemer vervolgens binnen drie maanden na aanstelling een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV. Het loonkostenvoordeel geldt voor maximaal drie jaar en is maximaal 6000 euro per werknemer per kalenderjaar.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Hybride ondernemer & bevlogen kennisdeler ● Webdesigner ● Arbeids(markt)vraagstukken ● Lettervreter pur sang ● Inspireert en ontwikkelt mensen ● Cut the crap ● Voormalig club- en radio-DJ (Radio Decibel & Dolfijn FM Curaçao)