Goed nieuws voor werkgevers: de compensatie transitievergoeding is in 2020 een feit

Werkgevers zullen hoogstwaarschijnlijk per april 2020 worden gecompenseerd voor de transitievergoeding van langdurig zieke werknemers. Dit moet een einde maken aan de zogenaamde slapende dienstverbanden.

Door de komst van de WWZ zijn werkgevers verplicht om bij ontslag van een langdurige zieke werknemer een transitievergoeding te betalen. Omdat zij gedurende de ziektetijd ook al belast zijn met de loondoorbetalingsplicht kiezen sommige werkgevers er voor om een dienstverband slapend te houden. De (gedeeltelijk) zieke werknemer ontvangt na het volmaken van de wachttijd een WW- of WIA-uitkering van het UWV maar is niet ontslagen. Kortom: het dienstverband blijft voortbestaan zonder dat er gewerkt wordt maar de werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen. Dat dit niet zonder risico’s is laat ik in deze blog buiten beschouwing.

Kantonrechters – zo ook het Gerechtshof in Den Haag – hebben geoordeeld dat een slapend dienstverband na de wachttijd weliswaar niet erg ethisch is, maar dat werkgevers niet verplicht kunnen worden om arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Zelfs niet als er geen invulling kan worden gegeven aan een arbeidsovereenkomst.

Omdat veel werkgevers het betalen van een transitievergoeding na twee jaar ziekte onrechtvaardig vinden heeft minister Asscher begin 2017 een wetsvoorstel ingediend die het compenseren van werkgevers als doel heeft. Dit wetsvoorstel is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen.

Het gevolg hiervan is dat werkgevers per 1 april 2020 transitievergoedingen – die na 1 juli 2015 zijn uitgekeerd – onder voorwaarden kunnen declareren bij het UWV. UWV zal – als aan alle eisen is voldaan – de compensatie betalen uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit brengt wel met zich mee dat deze premie verhoogd zal worden. Daarnaast vereenvoudigt UWV de procedure van ontslag.

De compensatieaanvraag valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De UWV beslissing is dus een beschikking waartegen bezwaar en (hoger) beroep openstaat.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Hybride ondernemer & bevlogen kennisdeler ● Webdesigner ● Arbeids(markt)vraagstukken ● Lettervreter pur sang ● Inspireert en ontwikkelt mensen ● Cut the crap ● Voormalig club- en radio-DJ (Radio Decibel & Dolfijn FM Curaçao)