Dit zijn de belangrijkste informatiebronnen van juristen

Het werk van een jurist is complex en vraagt analytisch inzicht. Veel lezen en de juiste bronnen gebruiken is inherent aan de functie. Het werk behelst veel meer dan alleen het in wetboeken terug kunnen vinden van regels en bepalingen. Om het werk goed uit te kunnen voeren kunnen juristen terugvallen op verschillende bronnen die ik in deze blog zal beschrijven.

Wetgeving en jurisprudentie
De belangrijkste bronnen voor juristen zijn wetgeving en jurisprudentie. Jurisprudentie is de term die we gebruiken voor uitspraken van rechters. Vooral uitspraken van de Hoge Raad (arresten) vormen belangrijke jurisprudentie, omdat het onze hoogste rechtbank op civielrechtelijk, strafrechtelijk en belastingrechtelijk gebied is. Door middel van jurisprudentie kan een jurist te weten komen hoe rechters zijn omgegaan met bepaalde kwesties, hoe ze dit beoordeeld hebben en welke besluiten ze als gevolg hiervan hebben genomen.

Veel jurisprudentie is voor iedereen gratis beschikbaar, bijvoorbeeld via de website van De Rechtspraak. Op deze site worden veel maar niet alle uitspraken gepubliceerd. Daarnaast zijn er verschillende tijdschriften waar juristen zich op kunnen abonneren. Het belangrijkste tijdschrift is NJ (Nederlandse Jurisprudentie) waarop een jaarabonnement zo’n 3700 euro kost. Daarnaast zijn er specifieke vakbladen die berichten over ontwikkelingen in de verschillende rechtsgebieden. Sommige tijdschriften bevatten naast uitspraken ook annotaties, dit zijn (wetenschappelijke) commentaren van juridische experts. De bekendste uitgevers van dit soort bladen zijn Wolters Kluwer, Sdu en BJU.

Handboeken
Een andere belangrijke bron die juristen vaak raadplegen is een handboek. Een handboek bevat informatie over de belangrijkste onderwerpen in een rechtsgebied, zoals bijvoorbeeld arbeidsrecht. Ze worden meestal geschreven door mensen die een autoriteit zijn op een bepaald rechtsgebied en bevatten naast de weergave van het toepasselijk recht ook verdere uitleg en meningen van auteurs. In het handboek zijn vooral voetnoten en eindnoten van groot belang. In deze noten vindt een jurist een schat aan informatie over onderwerpen waar hij of zij meer over wilt weten.

Monografieën
Vaak wordt er in handboeken verwezen naar een monografie, een boek dat gedetailleerd een specifiek onderwerp binnen een rechtsgebied behandelt. Een monografie zoomt dus in op details die vaak niet aan bod komen in een handboek.

Commentaren
Praktijkcommentaren zijn ideale naslagwerken die geraadpleegd kunnen worden bij niet al te ingewikkelde situaties. Ze worden geschreven door mensen die deel uitmaken van een deskundige redactie.

De meeste praktijkcommentaren zijn losbladig en kunnen worden vervangen. Er zijn ook vastbladige praktijkcommentaren verkrijgbaar waarvan Tekst & Commentaar de meeste bekende is (je ziet deze dikke boeken met een blauwe of rode kaft vaak bij rechters en advocaten op tafel).

Parlementaire stukken
Voor complexere zaken maken juristen soms gebruik van parlementaire stukken. Deze stukken geven uitleg over wetgeving, het doel van wetten en wetsveranderingen en hoe nieuwe wetgeving tot stand is gekomen. Parlementaire stukken zijn openbaar en terug te vinden op www.overheid.nl.

CAO’S
Voor arbeidsrechtjuristen zijn CAO’s van groot belang. Het arbeidsrecht kent veel semi-dwingende bepalingen waar op basis van CAO’s van mag worden afgeweken. CAO’s kunnen dus een essentiële kennisbron zijn bij juridische vragen rondom arbeid.

Verdragen
Juristen moeten soms ook verder dan de eigen landsgrenzen kijken en verdragen bestuderen. Onder bepaalde omstandigheden kan het raadplegen van deze verdragen belangrijk zijn om tot een goed oordeel te komen. Een bekend verdrag is het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een recentelijk voorbeeld van hoe zwaarwegend verdragen kunnen zijn is de uitspraak van een rechter in een zaak rondom zwangere zelfstandigen. Deze vrouwen hadden volgens het VN-Vrouwenverdrag recht op een zwangerschapsuitkering.

Na het lezen van bovenstaande weet je dat juristen gebruik kunnen maken van verschillende bronnen om rechtsvragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Wetten zijn niet altijd even duidelijk en laten zich soms op verschillende wijze interpreteren. De literatuur kan een uitkomst bieden om een bepaalde situatie goed te duiden. Juristen verwijzen als gevolg hiervan niet alleen naar wetsartikelen maar ook vaak naar de literatuur.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Werk, inkomen, HRM, arbeidsmarkt & -recht ● Hybride ondernemerschap ● Kennisdeler ● Initiator Rechtblog.nl en Kenniscentrum Winterdepressie ● Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM Curaçao

Zieke medewerker?

Download mijn actuele en complete whitepaper over verzuim en re-integratie.