Jurisprudentie beperkt mannelijke dominantie van moslims in religieuze scheidingszaken

Rechtbank Oost-Brabant heeft onlangs een uitspraak gedaan die de mannelijke dominantie van Nederlandse moslims in religieuze scheidingszaken beperkt. De uitspraak volgt op een zaak die was opgestart door een Nederlandse vrouw van Irakese afkomst. Zij sloot in 2014 een religieus huwelijk met een eveneens uit Irak afkomstige man maar wilde dit ‘huwelijk’ al vrij snel ontbinden. De man weigerde echter en wilde alleen aan de echtscheiding meewerken als de vrouw de gouden sieraden zou teruggeven die hij haar schonk evenals de bruidsgift van vier duizend euro.

Bevoegdheid

Ter zitting beriep de man zich op het feit dat een echtscheiding naar islamitisch recht(!!!) alleen kan worden uitgesproken door een shariarechter in bijvoorbeeld de UK en dat de rechtbank Oost-Brabant daartoe niet bevoegd is. De rechtbank gaf op haar beurt aan dat zij het moslimhuwelijk inderdaad niet kan ontbinden, maar wel de vraag kan worden beantwoord of de man een onrechtmatige daad pleegt ten opzichte van de vrouw door de scheiding te weigeren. De rechtbank is van mening dat ze bevoegd is om deze vraag te beantwoorden en beroept zich hiervoor op artikel 6:162 BW.

Inbreuk rechten en vrijheid

De rechtbank stelt zich op het standpunt dat het in stand houden van het ‘huwelijk’ in strijd is met de rechten en vrijheid van de vrouw. Het religieuze huwelijk vormt voor haar onder andere een belemmering om opnieuw een relatie aan te gaan. Daarnaast zorgt het religieuze huwelijk er voor dat de vrouw in een ondergeschikte positie blijft; zij is volgens islamitisch gebruik namelijk verplicht de man te gehoorzamen. Hierdoor kan ze de echtscheiding volgens het islamitisch recht niet afdwingen, in tegenstelling tot de man. Deze fundamentele ongelijkheid tussen de man en vrouw, die in strijd is met de grondrechtelijke gelijkheid, blijft dus bestaan als het moslimhuwelijk niet wordt ontbonden.

Bovendien loopt de vrouw het risico om bij het aangaan van een nieuwe relatie blootgesteld te worden aan eerwraak en strafvervolging. Deze belemmering is feitelijk van aard en vooral gelegen in de omstandigheid dat de sociale omgeving van de vrouw haar zonder echtscheiding naar islamitisch recht als gehuwd zal blijven beschouwen.

Uitspraak

De rechtbank hekelt de ondergeschikte positie van de vrouw die in strijd is met haar grondrechten en beschouwt de weigerachtigheid van de man en de omstandigheden een onrechtmatige daad jegens de vrouw. Hierdoor wordt hij op basis van het vonnis gedwongen om mee te werken aan de scheiding.

Jurisprudentie

Deze jurisprudentie biedt moslima’s, die hun moslimhuwelijk willen laten ontbinden, perspectief. Het beperkt zwart op wit de veel voorkomende dominantie van mannelijke moslims in echtscheidingszaken. De rechtbank erkent het feit dat de man vanuit het islamitische recht, waar wij in Nederland geen boodschap aan dienen te hebben, een sterkere machtspositie heeft en daar bij een scheiding misbruik van kan maken.

Hulp nodig?

Heb je met een soortgelijke situatie te maken en zoek je ondersteuning? Femmes for freedom helpt moslima’s bij dit soort zaken. De stichting komt op voor vrouwen die de nare gevolgen ondervinden van allerlei vormen van huwelijkse gevangenschap, zoals de vrouw in bovenstaande zaak.

Vonnis: ECLI:NL:RBOBR:2016:4140

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Hybride ondernemer & bevlogen kennisdeler ● Webdesigner ● Arbeids(markt)vraagstukken ● Lettervreter pur sang ● Inspireert en ontwikkelt mensen ● Cut the crap ● Voormalig club- en radio-DJ (Radio Decibel & Dolfijn FM Curaçao)